Monthly Archives: March 2017

कृष्णयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

कृष्णयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः कठ-तैत्तिरीय-नारायण-कैवल्य-ब्रह्मबिन्दु-उपनिषदाम् ॐ सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सह वीर्यं करवावहै | तेजस्वि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै | ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ This शान्तिमन्त्रः is from कृष्णयजुर्वेद and is to be recited with कठ, तैत्तिरीय, नारायण, कैवल्य and … Continue reading

Posted in कृष्णयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः | Leave a comment

शुक्लयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

शुक्लयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः ईश-बृहदारण्यक-श्वेताश्वतर-उपनिषदाम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् | पूर्णात् पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ This शान्तिमन्त्रः is from शुक्लयजुर्वेद and is to be recited with ईश, बृहदारण्यक and श्वेताश्वतर उपनिषद’s. I had done a study of this मन्त्र long time back and … Continue reading

Posted in शुक्लयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः | Leave a comment

शान्तिमन्त्राः

Every reading and recitation of an उपनिषद् should commence with recitation of the शान्तिमन्त्र associated with it. Actually उपनिषद्-s are as epilogues of Vedas. That is why they are also known as वेदान्त-s. The शान्तिमन्त्र, which is to be recited when commencing recitation … Continue reading

Posted in शान्तिमन्त्राः | 1 Comment

ऋग्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

The शान्तिमन्त्र below is from ऋग्वेद and is common to ऐतरेय and कौषीतकी उपनिषद-s.  ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्म एधि। वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतम् वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः … Continue reading

Posted in ऋग्वेदीयः शान्तिमन्त्रः | Leave a comment