Category Archives: शान्तिमन्त्राः

अथर्ववेदीयः शान्तिमन्त्रः – ॐ भद्रं कर्णेभिः

Among the 18 उपनिषद्-s discussed by आचार्य विनोबाजी in his अष्टादशी, this अथर्ववेदीयः शान्तिमन्त्रः is mentioned as related to 5 उपनिषद्-s, viz. प्रश्न, मंडूक, मांडूक्य, जाबाल and आरुणिक. As per the details given for 108 उपनिषद्-s at “sanskritdocuments-dot-org”, there are total 31 उपनिषद्-s, … Continue reading

Posted in अथर्ववेदीयः शान्तिमन्त्रः - ॐ भद्रं कर्णेभिः | Leave a comment

सामवेदीयः शान्तिमन्त्रः ॐ आप्यायन्तु …

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वम् ब्रह्मौपनिषदम् माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ Above text is copy-pasted … Continue reading

Posted in सामवेदीयः शान्तिमन्त्रः ॐ आप्यायन्तु ... | Leave a comment

कृष्णयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

कृष्णयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः कठ-तैत्तिरीय-नारायण-कैवल्य-ब्रह्मबिन्दु-उपनिषदाम् ॐ सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सह वीर्यं करवावहै | तेजस्वि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै | ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ This शान्तिमन्त्रः is from कृष्णयजुर्वेद and is to be recited with कठ, तैत्तिरीय, नारायण, कैवल्य and … Continue reading

Posted in कृष्णयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः | Leave a comment

शुक्लयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

शुक्लयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः ईश-बृहदारण्यक-श्वेताश्वतर-उपनिषदाम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् | पूर्णात् पूर्णमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ This शान्तिमन्त्रः is from शुक्लयजुर्वेद and is to be recited with ईश, बृहदारण्यक and श्वेताश्वतर उपनिषद’s. I had done a study of this मन्त्र long time back and … Continue reading

Posted in शुक्लयजुर्वेदीयः शान्तिमन्त्रः | Leave a comment

शान्तिमन्त्राः

Every reading and recitation of an उपनिषद् should commence with recitation of the शान्तिमन्त्र associated with it. Actually उपनिषद्-s are as epilogues of Vedas. That is why they are also known as वेदान्त-s. The शान्तिमन्त्र, which is to be recited when commencing recitation … Continue reading

Posted in शान्तिमन्त्राः | 1 Comment

ऋग्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

The शान्तिमन्त्र below is from ऋग्वेद and is common to ऐतरेय and कौषीतकी उपनिषद-s.  ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्म एधि। वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतम् वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः … Continue reading

Posted in ऋग्वेदीयः शान्तिमन्त्रः | Leave a comment