Category Archives: ऋग्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

ऋग्वेदीयः शान्तिमन्त्रः

The शान्तिमन्त्र below is from ऋग्वेद and is common to ऐतरेय and कौषीतकी उपनिषद-s.  ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्म एधि। वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधाम्यृतम् वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः … Continue reading

Posted in ऋग्वेदीयः शान्तिमन्त्रः | Leave a comment