Category Archives: सामवेदीयः शान्तिमन्त्रः ॐ आप्यायन्तु …

सामवेदीयः शान्तिमन्त्रः ॐ आप्यायन्तु …

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वम् ब्रह्मौपनिषदम् माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणम् मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ Above text is copy-pasted … Continue reading

Posted in सामवेदीयः शान्तिमन्त्रः ॐ आप्यायन्तु ... | Leave a comment